عجایب آب سالانه در رودخانه های جهان حدود ۴۰ هزارکیلومتر مکعب آب جریان می یابد و